Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług.

 2. Definicje:

 1. Organizator – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną – BIURO PODRÓŻY „JUVENTUR GORZÓW” sp. z o.o., Wełniany Rynek 8, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5990204950, REGON: 210031558.

 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której przepisy przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawarta umową,

 3. Uczestnik – osoba, na rzecz i w imieniu której Klient zawarł umowę o świadczenie usług turystycznych,

 4. Usługa turystyczna – usługa przewodnicka, hotelarska oraz każda inna usługa świadczona turystom lub odwiedzającym,

 5. Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu,

 6. Pilot wycieczek – osoba towarzyszącą, w imieniu Organizatora, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca,

 7. Istotne warunki Imprezy turystycznej – informacje określone w art. 12 i 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 884 ze zm.).,

 8. Dzień rozpoczęcia imprezy turystycznej – dzień wyjazdu/wylotu,

 9. Dzień zakończenia imprezy turystycznej – dzień powrotu z Imprezy turystycznej,

 10. Voucher – dowód rezerwacji imprezy turystycznej.

 1. Podpisując niniejsze OWU Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (swoich oraz Uczestników) przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133 poz. 883 ze zm.).

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, reklamy, broszury oraz ulotki Organizatora, zarówno w formie papierowej, jak i zamieszczone na stronie internetowej www.juventur.gorzow.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. W celu zawarcia umowy Klient powinien stawić się w siedzibie Organizatora wraz z dowodem tożsamości. Umowa zawarta za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail, internetowy serwis Organizatora) musi być potwierdzona pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od daty rezerwacji złożonej drogą elektroniczną.

 3. Umowa pomiędzy Organizatorem a Klientem zawierana jest w formie pisemnej.

 4. Klient może zawrzeć umowę na rzecz siebie oraz na rzecz Uczestników.

 5. Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia imprezy turystycznej, umowy gwarancji lub ubezpieczenia wraz z procedurą zgłaszania roszczeń.

 6. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zawrzeć umowę tylko za zgodą swoich opiekunów prawnych, przedstawioną na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym lub złożoną w obecności Organizatora.

 7. Korespondencja pomiędzy Organizatorem a Klientem odbywa się w sposób ustalony przez strony umowy.

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane przez Organizatora są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług.

 2. Ceny podane przez Organizatora są cenami ofertowymi. Wiążące dla stron są ceny zawarte w umowie.

 3. Ceny podane w walucie innej niż PLN przeliczane są na walutę polską zgodnie z kursem z dnia dokonania zapłaty.

 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe obciążają Klienta.

 5. Świadczenia ujęte w cenie, usługi dodatkowo płatne, zniżki, promocje, sposoby płatności itp. każdorazowo ustalane są w umowie zawieranej pomiędzy Organizatorem a Klientem.

 6. Zapłata za usługi turystyczne uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na konto bankowe Organizatora lub z chwilą jej dokonania w kasie Organizatora.

 7. Jeżeli w momencie zawierania umowy do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostało mniej niż 21 dni, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny za rezerwowaną imprezę turystyczną.

 8. Jeżeli w momencie zawierania umowy do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostało więcej niż 21 dni, Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 30% całości ceny za rezerwowaną imprezę turystyczną.

 9. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części kwoty najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

 10. Zaliczka, o której mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu, nie może być wpłacona w wysokości wyższej, niż określona w w/w punkcie, jeżeli do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostało więcej niż 60 dni.

 11. Strony mogą każdorazowo uregulować w umowie terminy, o których mowa w pkt 7-10 niniejszego paragrafu, w sposób odmienny.

 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej, jeżeli jest ona skutkiem zdarzeń niezależnych od niego, wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Wzrost cen możliwy jest tylko i wyłącznie po udokumentowaniu ich przyczyny przez Organizatora i wymaga pisemnej zgody Klienta.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Klientem, który nie realizuje terminowo płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 14. W celu realizacji postanowień zawartych w umowie, Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 15. Warunkiem realizacji opłaconych usług turystycznych jest posiadanie przez Klienta voucheru (skierowania) lub wpisanie na listę w przypadku wyjazdów zbiorowych.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku.

 2. Organizator zobowiązany jest podać Klientowi przed podpisaniem umowy pisemnie wszystkie istotne warunki imprezy turystycznej.

 3. Jeżeli Organizator nie wykonuje z przyczyn niezależnych od niego usług opisanych w umowie, wówczas wykona świadczenie zastępcze o podobnej wartości. Jeżeli jakość świadczenia jest niższa od jakości usługi określonej w umowie – Klient ma prawo do odszkodowania.

 4. Organizator – zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE – ma obowiązek poinformować Klienta o przewoźniku lotniczym, z usług którego korzystał będzie podczas realizacji postanowień umowy.

Prawa Organizatora

 1. Organizator nie odpowiada za wydane po imprezie turystycznej przez hotele publikacje, broszury, foldery, ulotki itd.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nie uznawanych przez obowiązujące przepisy prawa za istotne warunków umowy. Zmiany wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Klienta.

 3. Organizator nie uczestniczy w formalnościach wizowych i paszportowych.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

Obowiązki Klienta

 1. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie również do Uczestników.

 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Uczestników, w imieniu których zawiera umowę, o warunkach Imprezy turystycznej.

 3. Klient zobowiązany jest przestrzegać zasad niniejszych OWU.

 4. Klient zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującym prawem (dotyczy także prawa obowiązującego w miejscu pobytu), dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 5. Klient obowiązany jest podporządkować się zaleceniom Organizatora związanych z realizacją umowy.

 6. Klient zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty potrzebne do zawarcia umowy z Organizatorem, a także dokumenty wymagane do realizacji umowy (dowód osobisty, paszport z ważnością nie krótszą niż 6 miesięcy, wiza itp.).

 7. Klient ma obowiązek przestrzegać limitu bagażu ustalonego przez przewoźnika, którym posługuje się Organizator w związku z wykonywaniem umowy.

 8. Klientom zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na swój bagaż. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kwestie odpowiedzialności Klienta, Organizatora, przewoźnika itp. regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 9. Nie zaleca się uczestnictwa w imprezach turystycznych kobietom ciężarnym w 8 i 9 miesiącu ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Prawa Klienta

 1. Klient ma prawo dochodzić na drodze sądowej wszelkich pobranych przez Organizatora opłat, które uważa za nieuzasadnione i/lub niezgodne z zawartą umową.

 2. Klient ma prawo do zwrotu wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję, po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów.

 3. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie/katalogu/broszurze, stanowiącej integralną część umowy.

 4. Klient ma prawo do opieki przedstawiciela Organizatora/Pilota wycieczki/przewoźnika (lub innych osób, którymi Organizator posługuje się w związku z wykonywaniem umowy) oraz do korzystania z pomocy świadczonej przez w/w podmioty w trakcie realizacji umowy. Prawo to przysługuje Klientowi niezależnie od tego, czy zdarzenia są wynikiem zawinionych przez Organizatora działań.

§ 6. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada polisę ubezpieczeniową wymaganą przepisami prawa w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny Poznań ul. Orzeszkowej 1, 60 – 778 Poznań.

 2. Wszystkim Klientom (w tym także uczestnikom) zagranicznych imprez turystycznych Organizator zapewnia ubezpieczenie zgodne z polisą SIGNAL IDUNA, obejmujące:

  1. koszty leczenia (KL do 10.000 EURO),

  2. koszty ratownictwa (KR do 5.000 EURO podlimit KL)

  3. trwały uszczerbek (NWI do 15.000 PLN)

  4. śmierć (NWS do 15,000 PLN)

  5. koszty związane z utratą bagażu (do 1.000 PLN).

 1. Klient winien się zapoznać się z warunkami ubezpieczenia przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Warunki ubezpieczenia przekazuje Klientowi Organizator.

 2. Powyższa polisa wliczona jest w cenę wycieczek autokarowych i obejmuje czas dojazdu oraz pobytu. W przypadku dojazdu własnego polisa obejmuje okres trwania imprezy turystycznej plus 2 dni przed i 2 dni po imprezie turystycznej.

 3. Szczegółowe zasady ubezpieczenia regulują „Ogólne warunki ubezpieczenia firmy SIGNAL IDUNA”.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 1. działaniem lub zaniechaniem klienta,

 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

 3. siłą wyższą.

 1. Jeżeli wady ujawnią się podczas udziału w imprezie turystycznej, Klient zobowiązany jest poinformować o nich niezwłocznie Pilota/Przewodnika lub inną osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Organizatora.

 2. Reklamacje mogą być składane pisemnie do 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Reklamacja powinna uwzględniać kwestionowane warunki wykonania umowy oraz żądania Klienta.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ustawowo przewidzianych terminach.

 4. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej wyznaczają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. W przypadku procedury reklamacyjnej dotyczącej zgubionych przedmiotów, Organizator ma prawo potrącenia niezbędnych opłat z tytułu poszukiwania. Odpowiedzialność linii lotniczych oraz procedurę w tym zakresie reguluje konwencja montrealska z 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235) oraz Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną.

§ 8. ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY

Zmiany umowy przez Organizatora

 1. Organizator obowiązany jest informować pisemnie Klienta o wszelkich zmianach dotyczących imprezy turystycznej.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora, czy akceptuje zmienione warunki umowy.

 3. Organizator może odwołać imprezę turystyczną, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Klientów wymaganych do jej przeprowadzenia – 35 osób. O odwołanej imprezie turystycznej, Klient zostaje poinformowany najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy, w związku z czym przysługuje mu zwrot pełnej wpłaconej kwoty lub możliwość skorzystania z zaproponowanej przez Organizatora imprezie zastępczej.

 4. Jeżeli zmiana umowy jest wynikiem działań niezawinionych przez Organizatora, Klientowi przysługuje zwrot pełnej kwoty, jaką wpłacił, bez jakichkolwiek potrąceń na rzecz Organizatora oraz osób trzecich (np.: ubezpieczycieli).

 5. Jeżeli zmiana umowy jest wynikiem działań zawinionych przez Organizatora, Klientowi przysługuje zwrot pełnej kwoty, jaką wpłacił, bez potrąceń na rzecz Organizatora oraz osób trzecich oraz prawo do odszkodowania.

Zmiany umowy przez Klienta

 1. Klientowi przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej prawo do rezygnacji z umowy.

 2. Rezygnacja musi być zgłoszona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez Klienta, Organizator ma prawo pobrać jedynie taką kwotę, która odpowiada kosztom faktycznie przez niego już poniesionym w związku z rezygnacją Klienta z zamówionej imprezy turystycznej.

 4. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią bez zgody Organizatora, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z umowy prawa i obowiązki. Aby przeniesienie takie było jednak skuteczne, Klient musi zawiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej.

 5. W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, odpowiedzialność Klienta oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych z imprezą turystyczną jest solidarna.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze OWU nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw konsumentów, przysługujących im na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Nieważność pojedynczych postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień OWU. W stosunku do zapisów niezgodnych z prawem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszych OWU podlegają odpowiednim przepisom prawa powszechnie obowiązującego.

 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku zadowalających efektów postępowania polubownego, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 5. Z chwilą opublikowania nowych katalogów/ofert/broszur itp., ważność tracą stare.

 6. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 01.02.2014 r.